Putni list

Putni list se izdaje državljaninu BiH koji je u inostranstvu na bilo koji način ostao bez putne isprave, isključivo radi povratka u BiH. Putni list izdaje se s rokom važenja od 30 dana. Putni list izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo BiH u inostranstvu, na čijem području državljanin boravi.

Prema Zakonu o putnim ispravama BiH, u slučaju gubitka, uništenja ili krađe pasoša potrebno je gubitak, uništenje ili krađu bez odlaganja prijaviti nadležnim policijskim organima strane države i od njih zatražiti potvrdu o ovoj prijavi.

Po prijavi gubitka, uništenja ili krađe pasoša, potrebno je provesti zakonom propisanu proceduru oglašavanja nevažeće putne isprave.

U cilju proglašenja izgubljenog, uništenog ili ukradenog pasoša nevažećim i ishođenja Putnog lista potrebno je priložiti:

1. Popunjen obrazac  Prijava nestanka putne isprave

2. Popunjen obrazac  Zahtjeva za izdavanje putnog lista

3. Potvrdu policije (u mjestu nestanka pasoša) o prijavi gubitka, uništenja ili krađe pasoša (Potvrda treba sadržati: podatke o osobi koja je izvršila prijavu, predmet prijave i podatke o izgubljenoj putnoj ispravi)

4. Dokaz o identitetu i državljanstvu BiH

(važeća osobna ili vozačka dozvola fotokopirana s obje strane; rodni list i uvjerenje o državljanstvu – ako nemate važeći BiH dokument sa slikom)

5. Dvije fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm

6. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa iznosi 210 DKK.

Izdavanje Putnog lista za maloljetna lica

• Obrazac Prijave nestanka putne isprave (GPI-2) i Zahtjev za izdavanje putnog lista za maloljetna lica podnose njihovi roditelji ili staratelji.

• Obrasci moraju biti potpisani od strane oba roditelja

• Roditelji dostavljaju kopije svojih pasoša i rodni list djeteta

• Staratelji pored kopije pasoša, dostavljaju odgovarajući dokument o starateljstvu izdat od nadležnog organa BiH i rodni list djeteta

• Ovlašteno lice DKP-a može zahtjevati predočenje i drugih dokumenata ili isprava, koje ocijeni potrebnim.