Prijava zaključenja braka

Prijava zaključenja braka državljana Bosne i Hercegovine u inostranstvu obavezna je. Prijava zaključenja braka bh. državljana u Danskoj, Litvaniji

i Latviji podnosi se direktno nadležnom organu Bosne i Hercegovine ili putem Ambasade BiH u Kopenhagenu.

Za prijavu zaključenja braka potrebno je:

1. Popunjen obrazac Prijava zaključenja braka

2. Original izvoda iz matične knjige vjenčanih (sa podacima supružnika), ovjeren Apostille pečatom u Ministarstvu vanjskih poslova Danske

3. Prijevod Izvoda iz matične knjige vjenčanih preveden od strane  ovlaštenog prevodioca na jedan od službenih jezika naroda BiH (bosanski, hrvatski, srpski)

4. Kopija CIPS lične karte ili pasoša ili orginal Rodni list i Uvjerenje o državljanstvu supružnika

(Ako je jedan od supružnika strani državljanin dostavlja kopiju važećeg pasoša)

5. Kopija dokumenta sa slikom zemlje prebivališta

6. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa iznosi 50 DKK.

 

Obrazac Prijava zaključenja braka