Ovjera kopija dokumenta

Ovjera kopije dokumenata u Ambasadi BiH u Kopenhagenu se vrši samo za ona dokumenta koja su izdata od nadležnih organa ili službi Bosne i Hercegovine.

Za ovjeru kopije dokumenta potrebno je priložiti:

1. Orginalan dokumenat

2. Dokaz o uplati konzularne takse

Za ovjeru dokumenata:

Konzularna taksa za prvu stranicu iznosi 50 DKK, a za svaku narednu stranicu 25 DKK.