Evidentiranje JMB-a

Evidentiranje jedinstvenog matičnog broja 

 

Državljani BiH su obavezni evidentirati svoj JMB u jedinstvenu bazu podataka (CIPS).

Osobe koje borave u inozemstvu, po bilo kom osnovu, i nisu evidentirale JMB, mogu elektronskim putem evidentirati  JMB posredstvom DKP-a BiH.

Za evidentiranje JMB je potrebno dostaviti:

  1. Popunjen obrazac Prijava za evidenciju JMB7
  2. Original Izvod iz matične knjige rođenih BiH
  3. Original Uvjerenje o državljanstvu BiH
  4. Kopija stranica pasoša  ili boravišne dozvole sa slikom s ličnim podacima roditelja (kada su u pitanju maloljetne osobe)

 

Napomena:

Za maloljetno lice mlađe od 14 godina kao podnosilac zahtjeva potpisuju se oba roditelja.

Za maloljetno lice između 14 i 18 godina kao podnosilac zahtjeva potpisuje se to lice i  oba roditelja.

Popunjen obrazac i potrebne dokumente je potrebno poslati na adresu Ambasade.

Evidentiranje JMB putem Ambasade BiH u Kopenhagenu je besplatno.